Sluiten

Wellbeing

Sluiten

Ogen

Billen

Armen / Benen

Oksels

Handen

Gynaecologisch

Nagels

Algemene voorwaarden - Disclaimer


Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen The Clinic Latem en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

The Clinic Latem is een schoonheidskliniek gespecialiseerd in huidverbetering, lasertherapie & permanente make-up.

Artikel 2. Verplichtingen van The Clinic Latem

The Clinic Latem staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
The Clinic Latem zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
The Clinic Latem zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
The Clinic Latem zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
The Clinic Latem voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.
Alles wordt binnen de Europese en Belgische toepasselijke richtlijnen opgevolgd door The Clinic Latem. Zowel qua hygiëne als steriele materialen vermeld in ResAp (2008), het KB van 25 november 2005. Het advies van de HGR 8631 (2011) wordt in de praktijk toegepast.

Artikel 3. Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan The Clinic Latem te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling.
De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst The Clinic Latem op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.
De klant dient zich in The Clinic Latem te gedragen volgens de algemeen aanvaardbare normen. Wanneer de klant ook na meerdere waarschuwingen ongehoord bedrag blijft vertonen, heeft The Clinic Latem het recht om de klant zonder opgaaf van reden de toegang tot The Clinic Latem te weigeren.

Artikel 4. Betaling

The Clinic Latem vermeldt de prijzen van alle behandelingen zichtbaar op de website en in de vestiging.
De vermelde prijzen zijn inclusief btw.
Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.
De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling en de aankoop van eventuele producten contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het bijschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van The Clinic Latem op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen.

Artikel 5. Annuleringsvoorwaarden

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval minstens 24 uur vooraf aan de afspraak.
Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, mag The Clinic Latem het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.
Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, mag The Clinic Latem de afspraak annuleren en toch het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening brengen.

Artikel 6. Garantievoorwaarden

The Clinic Latem biedt de klant 14 dagen garantie op de behandeling en/of producten.
Deze garantie geldt niet, wanneer:
De klant andere producten heeft gebruikt, dan die door The Clinic Latem zijn aanbevolen.
De klant de adviezen over de nazorg van de behandeling niet heeft opgevolgd.
De klant de producten niet volgens het advies van The Clinic Latem heeft gebruikt.
De klant de aanbevolen producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 7. Klachtenafhandeling

Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 5 werkdagen na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij The Clinic Latem.
The Clinic Latem moet binnen 5 werkdagen een passend antwoord geven op de klacht.
Is een klacht gegrond, dan zal The Clinic Latem de behandeling opnieuw uitvoeren, zoals men overeengekomen is. Is dit volgens de klant zinloos, dan dient de klant dit schriftelijk kenbaar te maken.
Komen The Clinic Latem en de klant niet tot overeenstemming, dan kan de klant de klacht voorleggen aan de wetgever of een mediator.

Artikel 8. Beschadiging & diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in The Clinic Latem beschadigt, dan heeft The Clinic Latem het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.
Diefstal wordt door The Clinic Latem altijd direct bij de politie gemeld.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen The Clinic Latem en de klant is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van West-Vlaanderen bevoegd. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend. De versie die van toepassing is, is steeds de laatst gedeponeerde versie of de versie die van kracht was tijdens het tot stand komen van de overeenkomst.